Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Magoster.nl

Deze voorwaarden regelen verplichtingen voor huurder en verhuurder en voorkomen misverstanden achteraf. Betaling van huur (voorschot) geldt impliciet als een "gelezen en akkoord" met deze voorwaarden. De huurvoorwaarden zijn als volgt onderverdeeld:

Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis op deze site.
 3. De site: de internetsite www.magoster.nl.
 4. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis en wordt tussen huurder en eigenaar overeengekomen.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt door verhuurder bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van verhuurder.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 80 euro; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Bij annulering kan t.b.v. een door huurder elders afgesloten annuleringsvezekering om een factuur worden verzocht.
 6. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
 7. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 2 dagen. Bij verblijf met 2 overnachtingen is een aangepast vertrektijdstip mogelijk.

EXTRA ANNULERINGSVOORWAARDEN COVID-19

Beperkingen kunnen het gevolg zijn van landelijke, regionale of lokale overheidsmaatregelen. Annulering met volledige terugbetaling van alle reeds betaald geld is mogelijk indien voor de verblijfsperiode geldt dat (en/of):
 • de Belgische overheid recreatief verblijf in de lokatie van het vakantiehuis verbiedt,
 • de groepsgrootte van het gezelschap dat huurt groter is dan de Belgische overheid toestaat,
 • de Nederlandse overheid aan uit de provincie Luxemburg terugkerende Nederlanders een thuisquarantaine verplicht stelt.
Coronagerelateerde beperkingen en maatregelen zijn aan verandering onderhevig. Check voor actualiteit bijvoorbeeld de Belgische infosite www.info-coronavirus.be. Huurders uit België kunnen op deze pagina terecht.
Het afsluiten van een reisverzekering is zeker te overwegen, de kosten van annulering vanwege een opgelopen coronabesmetting werden daarmee eerder vergoed.

COVID-19 - eisen en beperkingen Overheid

Door huurder zal bij het betrekken van het vakantiehuis onvoorwaardelijk worden voldaan aan dan geldende door de Belgische Overheid gestelde eisen en beperkingen COVID-19 t.a.v. onder meer groepsgrootte en –samenstelling. Huurder dient zich actueel op op de hoogte te stellen van de actuele overheidsmaatregelen en verklaart deze te zullen opvolgen. Ook met of door bezoek door derden mogen deze maatregelen niet worden overtreden. Naleving kan door de overheid worden gecontroleerd en - bij overtreding - worden beboet.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze huurder deels contant of geheel via de bank voldaan.
 2. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 20% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij gedeeltelijk contante betaling bij aankomst aan de huisbeheerder is het voorschot 50% met dien verstande dat nooit meer dan 500 euro contant kan worden voldaan.
 4. Bij betaling in contanten worden cheques en biljetten van 200 euro of meer niet geaccepteerd.
 5. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 6. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 7. Vertrek eerder dan geplanned - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 8. Indien verhuurder door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom verschilt afhankelijk van de verblijfsduur.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Kosten van energie worden op de borg ingehouden. Dit betreft het werkelijk verbruik van gas en electra.
 5. Indien naar het oordeel van de beheerder sprake is van ingebrekeblijving bij zelf uitgevoerde eindschoonmaak worden schoonmaakkosten op de borg ingehouden.
 6. Het resterende deel van de waarborgsom wordt binnen 14 dagen na de vertrekdatum terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld. Ook zal de huurder per onmiddellijk verhuurder in kennis stellen.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij deze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken

 1. Roken binnenshuis is toegestaan behalve in alle slaapkamers.

Huisdieren

 1. Meenemen van max. 2 huisdieren is toegestaan en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
 2. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is 15:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ‘s morgens bij laten doen van de eindschoonmaak resp. 12.00 uur ‘s morgens bij zelf doen van de eindschoonmaak. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden.
 2. I.g.v. 2 overnachtingen (bijvoorbeeld vertrek op zondag) is in overleg met beheerder later vertrek toegestaan.
 3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 6. De huurder maakt uitsluitend gebruik van de in het huis aanwezige gemeentelijke vuilniszakken (grijs en groen) voor huis- resp. gft-afval. Flessen, blikjes, kranten e.d. worden naar daarvoor bestemde containers gebracht. Bij niet of onvoldoende scheiding kan 30 euro op de borg worden ingehouden omdat dit door de gemeente wordt beboet.

Bewaring en gebruik van Contactgegevens

 1. Het e-mailadres van huurder wordt gebruikt voor toezending van een Nieuwsbrief. Deze wordt circa 4x jaarlijks verstuurd. De Nieuwsbrief kan desgewenst eenvoudig worden afgemeld waarna toezending onmiddellijk stopt.
 2. Naam en telefoonnummer van huurder worden aan beheerder kenbaar gemaakt voor mogelijk noodzakelijk contact. Er worden daarbuiten geen gegevens aan derden verstrekt.
 
Ga naar top pagina